B��d po��czenia Segregatory.Net.pl | Segregatory reklamowe | Segregatory z nadrukiem reklamowym | Segregatory biurowe 

Regulamin

Regulamin serwisu internetowego www.Segregatory.Net.pl

Realizacja zamówień

 1. Realizacja zamówień odbywa się w kolejności ich przyjęcia po uzgodnieniu z Klientem.
 2. Obsługa zapytań o wycenę oraz odsyłanie wycena (kalkulacji) odbywa się w kolejności w jakiej wpłynęły. Przedsiębiorstwo nie ma obowiązku przygotowywania wycena (kalkulacji) na wszystkie zapytania, które napłynęły.
 3. Przyjęcie do realizacji odbywa się po ustaleniu z Klientem wszystkich istotnych warunków zamówienia, a w szczególności: parametrów technicznych publikacji, terminu realizacji, ceny, formy płatności, formy i kosztów dostawy.
 4. Wszystkie istotne warunki zamówienia są ustalane z Klientem indywidualnie przed przystąpieniem do realizacji zamówienia.
 5. Informacja udzielona przez przedsiębiorstwo o przyjęciu zamówienia do realizacji, na podstawie zaakceptowanej przez obie strony oferty (kalkulacji), wysyłana poprzez pocztę elektroniczną, jest jednoznaczna z zawarciem umowy o świadczenie usług i wiąże obie strony transakcji.
 6. Złożenie zamówienia przez Klienta bez uzgodnienia wszystkich istotnych warunków zamówienia nie jest równoznaczne z jego przyjęciem do realizacji. W uzasadnionych przypadkach Przedsiębiorstwo może odmówić realizacji zamówienia, także bez podania przyczyny.
 
Sposoby płatności
Sposób płatności jest ustalany indywidualnie z każdym Klientem przed zawarciem umowy (przed przystąpieniem do realizacji zamówienia). W przypadku Klientów, których nie wiąże odrębna umowa o współpracy, płatność dokonywana jest w formie przedpłaty na podstawie Faktury PROFORMA wystawianej po ustaleniu wszystkich istotnych parametrów zamówienia. Zapłata Faktury PROFORMA uruchamia realizację zamówienia.
 
Ochrona danych osobowych
Dane osobowe przekazywane przez Klientów na potrzeby realizacji zamówienia są przetwarzane wyłącznie przez przedsiębiorstwo i nie są w żadnej formie przekazywane podmiotom trzecim.
Powierzone nam dane osobowe, są wykorzystywane wyłącznie w celu:
1. realizacji zamówienia
2. jeśli Klient wyrazi na to zgodę, w celu informowania o nowych produktach, usługach oraz promocjach oferowanych przez serwis www.Segregatory.net.pl
Każdy Klient ma prawo dostępu do sowich danych oraz ich poprawienia lub usunięcia. W tym celu należy przesłać stosowną wiadomość na adres: biuro@segregatory.net.pl.
 
Dostawa
Dostawy odbywają się za pośrednictwem firmy kurierskiej UPS. Klient jest informowany o kosztach dostawy przed przystąpieniem do realizacji zamówienia. Na życzenie Klienta dostawa może odbyć się za pośrednictwem innej firmy kurierskiej. Klient może również dokonać odbioru osobiście.
 
Reklamacje
Klient ma prawo złożyć reklamację co do jakości, ilości oraz terminowości wykonanej usługi w ciągu 7 dni od daty otrzymania lub odbioru produktu lub usługi. Reklamacja wymaga formy pisemnej oraz zwrotu towaru. Reklamacja jest rozpatrywana w ciągu 14 dni od jej złożenia. Termin rozpoczyna bieg nie wcześniej, niż od dnia dostarczenia przez Klienta reklamowanego towaru. O wynikach rozpatrzonej reklamacji Klient jest informowany niezwłocznie. W przypadku uzasadnionej reklamacji Klient otrzymuje zwrot pieniędzy lub ponownie wykonany produkt/usługę. Sposób załatwienia reklamacji jest konsultowany i ustalany z Klientem w formie pisemnej.
 

Postanowienia końcowe

 1. Złożenie zamówienia jest równoznaczne z akceptacją niniejszego regulaminu.
 2. Przedsiębiorstwo nie ponosi odpowiedzialności za przerwy w korzystaniu z serwisu internetowego "www.Segregatory.net.pl" zaistniałe z przyczyn technicznych (w szczególności konserwacja, przegląd, wymiana sprzętu) lub innych zdarzeń od niego niezależnych.
 3. Niniejszy Regulamin wchodzi w życie z dniem jego umieszczenia w serwisie internetowym pod adresem www.segregatory.net.pl i obowiązuje przez czas nieoznaczony.
 4. Ewentualne spory strony będą rozstrzygać na drodze porozumienia, a w braku takiego, właściwy miejscowo będzie sąd dla miasta Poznania.
 5. Przedsiębiorstwo zastrzega sobie prawo zmiany niniejszego Regulaminu.